Cách Cắt keiki Lan Dendro Để Nhân Giống Dòng lan Hoàng Thảo - How to Removing a Keiki

Video hướng dẫn cách cắt keiki của lan denroKeiki pronounced “kay-key”) is the Hawaiian word for “baby” or “child”, literally meaning “the little one”. In horticulture, it refers to a plant produced asexually by an orchid plant, usually used when referring to Dendrobium, Epidendrum (sensu latu), and Phalaenopsis orchids.

Keiki phát âm “kay-key”) là từ Hawaii cho “em bé” hoặc “trẻ em”, nghĩa đen có nghĩa là “các bé một”. Trong rau quả, nó dùng để chỉ một cây con sản xuất vô tính của một cây lan, thường được sử dụng khi đề cập đến Dendrobium, Epidendrum, và Hồ Điệp.

Some species, as some Phalaenopsis, Dendrobium and Vanda, produce offshoots or plantlets formed from one of the nodes along the stem , through the accumulation of growth hormones at that point. These shoots are known as keiki, a keiki is a small plant that grows on a node along the flower spike where under normal circumstances a new branch would develop.

Một số loài, như một số Phalaenopsis, Dendrobium và Vanda, sản xuất nhánh hoặc cây con hình thành từ một trong các nút dọc theo thân, thông qua sự tích tụ của các hormone tăng trưởng tại điểm đó. Những chồi này được gọi là Keiki, Keiki một là một cây nhỏ mọc trên một nút dọc theo cành hoa mà trong trường hợp bình thường một chi nhánh mới sẽ phát triển.

Remove a keiki when it has total of at least 4 inches of root showing. Break it off or cut carefully with a sterile blade, spray with Physan and pot it normally.

Tách một Keiki khi có rể dài ít nhất 4 inch (khoảng 10cm). Cắt cẩn thận với một lưỡi dao vô trùng, phun với Physan và trồng nó bình thường.

0 comments: